تازه های کتاب

مدیریت فرهنگی در دانشگاه ایرانی (ویژه مد ...

مرز دانش

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

دنیای شگفت‌انگیز بامبوها (انواع نی)

مرز دانش

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فساد اداری از منظر سیاست جنایی تقنینی و ...

مرز دانش

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای پرورش، نگهداری و بیماری‌های ماهی ...

مرز دانش

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و راهنمای واکسیناسیون دام‌های کوچک ...

مرز دانش

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

خاک دیاتومه و کاربرد آن در کنترل حشرات آ ...

مرز دانش

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت و کنترل پروژه

شریف‌زاده

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بازاریابی رفتار مصرف‌کننده

شریف‌زاده

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

برنامه‌ریزی عملکرد

شریف‌زاده

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

استراتژی تولید

شریف‌زاده

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مبانی نظری و ابز ...

گل‌بیز

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیوه‌نامه اجرایی شورای دانش‌آموزی مدارس ...

منادی تربیت

۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

کتابهای پرفروش

مدیریت فرهنگی در دانشگاه ایرانی (ویژه مد ...

مرز دانش

۵۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

دنیای شگفت‌انگیز بامبوها (انواع نی)

مرز دانش

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

فساد اداری از منظر سیاست جنایی تقنینی و ...

مرز دانش

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

راهنمای پرورش، نگهداری و بیماری‌های ماهی ...

مرز دانش

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

اصول و راهنمای واکسیناسیون دام‌های کوچک ...

مرز دانش

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

خاک دیاتومه و کاربرد آن در کنترل حشرات آ ...

مرز دانش

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

مدیریت و کنترل پروژه

شریف‌زاده

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

بازاریابی رفتار مصرف‌کننده

شریف‌زاده

۳۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

برنامه‌ریزی عملکرد

شریف‌زاده

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

استراتژی تولید

شریف‌زاده

۲۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مبانی نظری و ابز ...

گل‌بیز

۳۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات

شیوه‌نامه اجرایی شورای دانش‌آموزی مدارس ...

منادی تربیت

۵۰,۰۰۰ ریال
مشاهده جزییات